Thừa Thiên - Huế: Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh Ngày đăng: 22/08/2017
Ngày 17⁄8⁄2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 1848⁄QĐ-UBND Phê duyệt danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách thí điểm mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng năm 2017.

Theo đó, thành phố Huế được lựa chọn 03 phường xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm là: phường Phú Hòa, phường Thủy Xuân và phường Vỹ Dạ với kinh phí thực hiện 20 triệu đồng/phường; tiếp tục duy trì 04 mô hình về phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng: Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dịch vụ (do Chi cục PCTNXH quản lý), Câu lạc bộ trẻ em đường phố (do Đội công tác xã hội thanh niên Huế quản lý), Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dịch vụ Hương Thủy (do Phòng LĐTBXH thị xã Hương Thủy quản lý) và Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dịch vụ Hương Trà (do Phòng LĐTBXH thị xã Hương Trà quản lý) với tổng kinh phí thực hiện là 100 triệu đồng.

Tại Quyết định cũng nêu rõ Giám đốc Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các sở, đơn vị và địa bàn triển khai thực hiện; đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành./.

          M.A