Số hiệu : số 05/2016/TT- BLĐTBXH
Tên văn bản: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26⁄2016⁄NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội
Người ký:
Ngày ban hành: 28/04/2016
Tệp đính kèm