Số hiệu : 136/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 221⁄2013⁄NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/09/2016
Tệp đính kèm