Số hiệu : Thông tư số 25
Tên văn bản: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội
Người ký:
Ngày ban hành: 10/12/2018
Tệp đính kèm