Các địa phương tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập Ngày đăng: 07/03/2024
Ngày 06/3/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 884/BLĐTBXH-CPCTNXH gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập

 

 

 

 

Nội dung công văn nêu rõ:

"Thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của  Luật Phòng, chống ma túy,  Luật Xử lý vi phạm hành chính  về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong lĩnh vực cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua công tác này vẫn còn một số hạn chế, số người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng còn thấp; việc quản lý, tổ chức cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng học viên có hành vi gây rối, kích động, bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, gây mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội tại một số địa phương.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác cai nghiện ma tuý theo Công điện 356/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Công văn số 1827/LĐTBXH-PCTNXH ngày 02/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; quan tâm, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên để tổ chức thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Rà soát cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma túy, trình Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm công tác tiếp nhận, quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy, bố trí nguồn lực thực hiện công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, các chính sách, chế độ hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện và tăng cường chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý.

3. Bố trí, điều động hoặc cho phép Cơ sở cai nghiện ma túy được tuyển dụng, bổ sung viên chức, người lao động bảo đảm định mức, số lượng người làm việc theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Đối với cơ sở cai nghiện ma tuý công lập

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy trình, dịch vụ cai nghiện ma tuý theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn tại cơ sở cai nghiện.

b) Tăng cường công tác quản lý học viên cai nghiện thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của Cơ sở cai nghiện theo quy định; tăng cường tổ chức lao động trị liệu và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng học viên, đặc biệt là những học viên có tiền án, tiền sự để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời những học viên phát sinh mâu thuẫn, đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả.

c) Đánh giá, rà soát và sắp xếp lại đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy theo vị trí việc làm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường giám sát nội bộ, quản lý viên chức và người lao động tại từng bộ phận và toàn đơn vị.

d) Phối hợp với ngành Công an tại địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, y tế địa phương và các tổ chức có liên quan trên địa bàn trú đóng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện."

Như Ngọc