Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Bộ LĐTB&XH được giao với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Ngày đăng: 22/02/2024
Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các cơ quan thường trực, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đặc biệt nhấn mạnh, phải xác định công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng, lâu dài, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền địa phương, không phó mặc cho các lực lượng chức năng. Vì vậy, trong năm 2024, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác này. Riêng đối với các cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia cần tập trung triển khai thực hiện 70 nhiệm vụ cụ thể, trong đó Bộ LĐTB&XH với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia được giao chủ trì 10 nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật về phòng, chống mại dâm, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về phòng, chống mại dâm.

2. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống mại dâm.

3. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm; phát triển các chương trình, tài liệu hướng dẫn xây dựng các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

4. Xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (phòng, chống mại dâm) thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan.

5. Rà soát, đánh giá báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và ban hành theo thẩm quyền nội dung sửa đổi, bổ sung một số văn bản liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

6. Phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Vvề phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy.

7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan và địa phương rà soát, đề xuất phương án phù hợp để hỗ trợ vốn cho các địa phương có nhu cầu cấp bách cần sửa chữa, nâng cấp, xây mới cơ sở cai nghiện ma túy công lập (giai đoạn 2021-2025) theo chỉ đạo của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính Phủ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

8. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm, hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện các mô hình: đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

9. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức, người lao động làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cán bộ làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy.

10. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy.

     Đàm Thị Minh Thu

                                                                        Ủy viên Ủy ban Quốc gia

                                                              Cục trưởng Cục Phòng, chống TNXH