Tập trung triển khai hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy Ngày đăng: 02/06/2023
Ngày 31/5/2023, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi ký ban hành Công văn số 1985/LĐTBXH - PCTNXH về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023. BBT Trang thông tin điện tử Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Công văn trên.

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 3426/VPCP-KGVX ngày 15/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, cụ thể:

- Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xây dựng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, pano, áp phích, băng zon gắn với chủ đề của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2023 “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy” tại các cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn.

- Tổ chức hoặc phối hợp cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học gắn với chủ đề của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, như: ra quân, tổ chức xe diễu hành, cổ động về phòng, chống ma túy; chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, quảng bá du lịch...; trọng điểm tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ cao, nhân viên trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tiếp cận tuyên truyền thông qua hội viên các Hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện...; phổ biến giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy: Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ, học viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy; Tăng cường các hoạt động tư vấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phổ biến quán triệt các nội quy, quy chế của cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở cai nghiện ma túy.

3. Khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng khó khăn, vướng mắc về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, đội ngũ cán bộ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập đảm bảo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. Tổng hợp, báo cáo về kết quả rà soát, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, số 3, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 024 38241697, email: cainghien@molisa.gov.vn) trước ngày 05/7/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

BBT