Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Ngày đăng: 14/04/2023
Ngày 12/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm ký Quyết định số 20/QĐ-UBQG ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

 

 

 

 

 

Quy chế này quy định nguyên tắc, tổ chức, chế độ làm việc, phạm vi trách nhiệm, cơ chế điều hành, chế độ họp, thông tin, báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm (Ủy ban Quốc gia).

Quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Ủy viên Ủy ban Quốc gia (gọi tắt là Thành viên Ủy ban Quốc gia) và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Quốc gia làm việc theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, quyền hạn và trách nhiệm của các Thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

Thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia được quy định tại Điều 5 Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Căn cứ yêu cầu công tác, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực về lĩnh vực công tác phụ trách quyết định thành lập Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc cho Cơ quan Thường trực và Ủy ban Quốc gia chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Quy chế này.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế hoạt động, phù hợp với Quy chế này.

Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế làm việc, Ủy ban Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia thảo luận, lấy ý kiến tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề sau: Chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, theo giai đoạn về phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm của Ủy ban Quốc gia; phương hướng, nhiệm vụ, chiến lược phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Bên cạnh đó, dự kiến cân đối nguồn lực theo mục tiêu và nhiệm vụ chung, thống nhất cơ chế điều hành tài chính cho công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; phối hợp lồng ghép hoạt động của các chương trình quốc gia hoặc chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm đã được phê duyệt. Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch theo mục tiêu và nhiệm vụ chung; kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;...

Đối với một số vấn đề Ủy ban Quốc gia cần giải quyết, nhưng không có điều kiện tổ chức họp Ủy ban Quốc gia thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phụ trách từng lĩnh vực, lấy ý kiến các thành viên Ủy ban liên quan, giải quyết theo thẩm quyền./.

Như Ngọc

 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/20-ubqg.signed.pdf