Tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy Ngày đăng: 08/04/2024
Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy (CTMTQG) thống nhất xác định: Việc xây dựng CTMTQG này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay mà Bộ Chính trị giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện, nhằm tập trung đầu tư giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay liên quan đến ma túy. Nếu không có sự đầu tư tổng thể, có chiến lược, trọng tâm, trọng điểm thì tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn.

Về nguyên tắc xây dựng CTMTQG và các Dự án thành phần: Đây là Chương trình thuộc lĩnh vực đầu tư công, được xây dựng để thực hiện các mục tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn cụ thể trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, việc xác định rõ nguyên tắc xây dựng CTMTQG và các Dự án thành phần là rất cần thiết, trong đó cần bảo đảm: (1) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. (2) Không trùng lặp với các chương trình, Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư. (3) Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, Dự án sử dụng nhiều nguồn vốn. (4) Phù hợp với khả năng vay, trả nợ công, nợ Chính phủ và nợ chính quyền địa phương. (5) Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Về tên gọi Chương trình và các Dự án thành phần: Ban Chỉ đạo CTMTQG thống nhất báo cáo Chính phủ, Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tên gọi là: Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 để bao quát được toàn diện, xuyên suốt các nội dung trong công tác phòng, chống ma túy, với 10 Dự án thành phần do 08 bộ, ngành chủ trì thực hiện trên các lĩnh vực “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại”./.

                                                                                      Minh Thu