Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, giai đoạn 2024 - 2030 Ngày đăng: 21/03/2024
Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 921/KHPH-CAT-SGD&ĐT ngày 13/3/2024 thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, giai đoạn 2024 - 2030.

 

 

 

 

 

Với mục đích tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo theo các cấp của hệ công tác (tỉnh, huyện, xã) trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục về tác hại và hậu quả của ma túy, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy, qua đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên trong công tác phòng, chống ma túy.

Kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, cấp học.

Nội dung phối hợp: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng và hình thành kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên. Chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, thi văn nghệ chủ đề phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên, học viên...

Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chương trình giảng dạy, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy vào chương trình giáo dục chính khóa, ngoại khóa dưới hình thức tích hợp, lồng ghép vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục ở tất cả các cấp; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế (tham quan các mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả; các cơ sở cai nghiện ma túy...).

Rà soát, xây dựng bộ tài liệu giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh, sinh viên, học viên các cấp học; thiết kế các bài giảng điện tử về kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên, học viên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) hằng năm. Phát động phong trào cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh trong các cơ sở giáo dục nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động về phòng, chống ma túy do các cơ quan của Trung ương và địa phương tổ chức.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội các nội dung về phòng, chống ma túy, kỹ năng tuyên truyền và hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy, các mô hình phòng, chống ma túy bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xung quanh trường học; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục; rà soát, phát hiện người nghiện là cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên, học viên để đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện, thực hiện công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành của Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan để kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống ma túy tại công an các đơn vị, địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh./.

NC (nguồn baocaobang.vn)