Tỉnh Lai Châu thực hiện sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở Cai nghiện ma túy Ngày đăng: 20/03/2024
Thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Lai Châu thực hiện sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, trong đó có Cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lai Châu (Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 15/03/2024 của Ủy ban nhân dân Lai Châu).

Theo Quyết định nêu trên, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH, có chức năng xác định tình trạng nghiện; tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện; tổ chức tiếp nhận người sử dụng, người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định; tổ chức điều trị thay thế.

Về nhiệm vụ: tiếp nhận, phân loại đối tượng; tư vấn, xây dựng kế hoạch cai nghiện cho người cai nghiện ma túy; tổ chức điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị , hỗ trợ phục hồi các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; giáo dục, tư vấn, trị liệu, phục hồi chức năng về hành vi, nhân cách và các rối loạn khác; tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề hoặc phối hợp các trung tâm hoặc cơ sở đủ điều kiện tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề theo quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện các dự án việc làm, giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác phù hợp với điều kiện, cơ cấu kinh tế đặc thù của địa phương; quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người cai nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở; hướng nghiệp cho người sau cai nghiện tìm việc làm, tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội khi trở về cộng đồng; tổ chức dạy văn hóa cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; kết nối, tư vấn tuyên truyền, vận động người sau cai nghiện tham gia chương trình quản lý sau cai nghiện phù hợp để được hỗ trợ về sinh kế và các hỗ trợ xã hội khác; hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người sau cai nghiện về quản lý, giáo dục người sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cai nghiện theo các mục tiêu; đánh giá tình trạng sức khỏe thể chất, tâm thần của người cai nghiện ma túy; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp người cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng; tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy và địa bàn nơi trú đóng của cơ sở cai nghiện ma túy; quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật. Cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu toàn quốc và báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các phương pháp điều trị, cai nghiện phục hồi; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo các quy định khác của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức: gồm 02 phòng chuyên môn (Phòng Quản lý học viên và Phòng Nghiệp vụ). Biên chế của Cơ sở Cai nghiện ma túy do Sở LĐTBXH giao hằng năm trên cơ sở Quyết định giao biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ cấu số lượng lãnh đạo gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của Cơ sở Cai nghiện ma túy thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của Đảng và pháp luật.

Việc sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác quản lý điều trị cai nghiện ma túymtrên địa bàn tỉnh Lai Châu để phù hợp với tình hình mới./.

                                                                   Nhật NL (Nguồn QĐ số 244/QĐ-UBND ngày 15/03/2014 )