Bình Phước: phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống mua bán người Ngày đăng: 13/11/2023
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng chống mua bán người năm 2023, kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 05/5/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về thực hiện chỉ đạo điểm về phòng chống mua bán người năm 2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2023.

Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống mua bán người. Gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, việc phát động Cuộc thi bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người, nhất là mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác tổ chức Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về mọi mặt, nội dung thi đảm bảo tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, bám sát mục đích Cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Phần mềm website trực tuyến phục vụ cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo tối đa về an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

Đối tượng dự thi là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi: tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản có liên quan, gồm: Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Nghị định thư về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Nghị định số 62/2012/NĐ- CP ngày  13/08/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ; Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán; Thông tư số 78/2013/TT-BQP ngày 25/6/2013 của Bộ Quốc phòng quy định các biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng chống mua bán người; Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 thay thế Thông tư liên tịch số 134/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định mức cho công tác hỗ trợ nạn nhân; Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG ngày 18/7/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Hình thức thi: Cuộc thi tổ chức trực tuyến trên website và đường link, banner trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Thí sinh truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến và làm bài thi trực tuyến trên phần mềm, địa chỉ website của Ban tổ chức (thiết kế tương thích, chạy được trên các thiết bị đa phương tiện  máy tính, điện thoại đi động, máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows, Android, iOS…). Trình tự, các bước tham gia cuộc thi, thí sinh thực hiện theo thể lệ do Ban tổ chức công bố.

 Thời gian tổ chức: Cuộc thi được tổ chức trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 23/10/2023 đến 23h59 ngày 19/11/2023 và được chia thành 04 đợt thi, cụ thể:

 Đợt 01: Từ ngày 23/10/2023 đến 23h59 ngày 29/10/2023;

 Đợt 02: Từ ngày 30/10/2023 đến 23h59 ngày 05/11/2023;

Đợt 03: Từ ngày 06/11/2023 đến 23h59 ngày 12/11/2023;

Đợt 04: Từ ngày 13/11/2023 đến 23h59 ngày 19/11/2023; 

 Giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong mỗi đợt thi gồm:

 01 giải Nhất: phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/giải.

01 giải Nhì: phần thưởng tiền mặt trị giá 700.000 đồng/giải.

01 giải Ba: phần thưởng tiền mặt trị giá 500.000 đồng/giải.

Thanh Nhung