TP. Hà Nội tăng cường các hoạt động phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức Ngày đăng: 15/03/2024
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 46/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp thực hiện, nhằm: 1) Tăng cường các hoạt động phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; tạo sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố. 2) Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường cung cấp các dịch vụ và bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm; (2) Tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm; (3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm; triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; (4) Duy trì, triển khai nhân rộng các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; (5) Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

Nhóm giải pháp thực hiện: (1) Giải pháp về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống mại dâm; (2) Giải pháp về tổ chức thực hiện; (3) Giải pháp về huy động nguồn lực; (4) Giải pháp về hợp tác quốc tế.

Sở LĐTB&XH TP. Hà Nội triển khai công tác năm 2024

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan thường trực về phòng, chống mại dâm của Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2024; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2) Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm Thành phố; phối hợp với các đơn vị chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; thường trực Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm của Thành phố.

3) Kiện toàn và phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai công tác của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, hướng dẫn Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm ở địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

4) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm hoạt động tại nơi công cộng và tại cơ sở kinh doanh dịch vụ; tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để tệ nạn mại dâm phát sinh phức tạp trên địa bàn dân cư.

5) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng, chống mại dâm cho học sinh, sinh viên của cơ sở.

6) Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại các địa phương.

7) Triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về vì mục đích mại dâm; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện hoạt động hỗ trợ giảm hại trong công tác phòng, chống mại dâm; đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phối hợp hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.

8) Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã duy trì và nhân rộng các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới; hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, trung tâm công tác xã hội trên địa bàn Thành phố.

9) Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giảm tác hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường khả năng tiếp cận của người bán dâm đối với các dịch vụ hỗ trợ để hòa nhập cộng đồng theo chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

10) Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan báo chí để phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả.

11) Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Trung ương theo quy định; tham mưu khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống mại dâm.

12) Thực hiện quản lý và sử dụng nguồn kinh phí công tác phòng, chống ma túy (kinh phí thực hiện các mô hình hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm; kinh phí các cuộc hội thảo, tập huấn, văn phòng phẩm, xăng xe, công tác phí ...) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định./.

                                                                                                           Minh Thu