Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
Đề án: Đổi mới cai nghiện Ma túy Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020" 27/12/2013