Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
Thông tư số 25 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập 10/12/2018
04/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy 28/04/2016
số 05/2016/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26⁄2016⁄NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 28/04/2016
148 /2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng 08/10/2014
350/QĐ-LĐTBXH Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012-2015" 28/03/2014
35/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09⁄2013⁄NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người 30/12/2013
Đề án: Đổi mới cai nghiện Ma túy Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020" 27/12/2013
21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm 09/12/2004
12/2004/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 02/11/2004