Lào Cai đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm(23/08/2016) - Ngày 12⁄8⁄2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 219⁄KH- UBND về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các mục tiêu cụ thể là: đảm bảo đến năm 2020, 100% các xã, phường, thị ...
Ban hành Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai ...(23/08/2016) - Ngày 12⁄8⁄2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1057⁄QĐ- LĐTBXH phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu của Đề án là nâng cao hiệu quả tiếp nhận, ...
Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy(18/08/2016) - Sau 3 năm thực hiện Đề án, ngày 11⁄8⁄2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 2989⁄LĐTBXH- PCTNXH gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án Đổi mới công tác ...
Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy(17/08/2016) - Theo báo cáo của ngành Công an, 8 tháng năm 2016, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” gắn với “ Cuộc vận động toàn dân đoàn ...
Ban hành Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn ...
(23/08/2016) - Ngày 12⁄8⁄2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1057⁄QĐ- LĐTBXH phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu của Đề án ...
Lào Cai đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm
(23/08/2016) - Ngày 12⁄8⁄2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 219⁄KH- UBND về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các mục tiêu cụ thể là: đảm bảo đến ...
|