Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
66/2011/QH12 Luật Phòng, chống mua bán người 29/03/2011
10/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh của UBTVQH về Phòng, chống mại dâm 17/03/2003