Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
66/2011/QH12 Luật Phòng, chống mua bán người 29/03/2011