Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1959/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 22/12/2023
Thông tư số 25 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập 10/12/2018
Số 05⁄2018⁄TT- BCA Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 07/02/2018
số 1636 Xây dựng dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội 28/04/2017
136/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 221⁄2013⁄NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 09/09/2016
Số 1640/QĐ- TTg Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 18/08/2016
2989/LĐTBXH-PCTNXH Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 11/08/2016
2956/LĐTBXH-PCTNXH Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01⁄2005 10/08/2016
Số 255/PCTNXH- TT Hướng dẫn tuyên truyền nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế PCMT 26⁄6 25/05/2016
Phiên họp đặc biệt thứ 30 Đại hội đồng Liên hiệp quốc Cam kết chung nhằm giải quyết và ứng phó vấn đề ma túy thế giới một cách hiệu quả 13/05/2016
04/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy 28/04/2016
số 05/2016/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26⁄2016⁄NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 28/04/2016
26/2016/NĐ- CP Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập 06/04/2016
376/QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 10/03/2016
361/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 07/03/2016
215/PCTNXH-TT Hướng dẫn hoạt động và công tác tuyên truyền nhân tháng hành động Phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26⁄6 13/05/2015
38/BC-BLĐTBXH Báo cáo tình hình quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị quyết số 77⁄2014⁄QH của Quốc Hội 04/05/2015
98/NQ-CP Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới 26/12/2014
148 /2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng 08/10/2014
29/2014/QĐ-TTg Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 26/04/2014
570/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV⁄AIDS giai đoạn 2014-2020 22/04/2014
350/QĐ-LĐTBXH Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012-2015" 28/03/2014
02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 10/01/2014
35/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09⁄2013⁄NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người 30/12/2013
221/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 30/12/2013
2596/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 27/12/2013
Đề án: Đổi mới cai nghiện Ma túy Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020" 27/12/2013
167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 12/11/2013
09/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người 11/01/2013
BC Báo cáo tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012 31/03/2012
94/2011/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147⁄2003⁄NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện 18/10/2011
604/BC-BYT Báo cáo công tác phòng, chống HIV⁄AIDS 6 tháng đầu năm 2011 và trọng tâm kế hoạch 6 tháng cuối năm 13/07/2011
66/2011/QH12 Luật Phòng, chống mua bán người 29/03/2011
94/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng 09/09/2010
94/2009/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy 26/10/2009
114/2007/NĐ-CP Nghị định Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý 03/07/2007
21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm 09/12/2004
12/2004/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội 02/11/2004
10/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh của UBTVQH về Phòng, chống mại dâm 17/03/2003
798/QĐ-CTN Quyết định về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia 3 Công ước của Liên Hợp Quốc về kiểm soát ma túy 01/09/1997
CU/1988 Công ước LHQ về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988 19/12/1988