Kiên Giang: Đội công tác xã hội tình nguyện tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm Ngày đăng: 06/06/2019
Hiện trên toàn tỉnh có 115 Đội công tác xã hội tình nguyện với 881 tình nguyện viên. Các đội tình nguyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho tình nguyện viên và chất lượng hoạt động của Đội.

Trong 6 tháng đầu năm Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng. Đội công tác xã hội tình nguyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách về phòng, chống tệ nạn xã hội như: Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng, chống mua bán người; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các địa bàn trọng điểm về với các hình thức phong phú: nói chuyện chuyên đề, tư vấn, hội thi… Kết quả các tình nguyện viên đã treo 319 băng rôn, phát 37.500 tờ rơi, tổ chức 492 cuộc tuyên truyền cho 19.625 lượt người tham dự.

Phối hợp với lực lượng công an và các ngành liên quan, Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia tích cực quản lý tốt đại bàn, điều tra rà soát đưa vào danh sách quản lý 286 người hoạt động mại dâm; 2.020 người nghiện ma túy; 119 người bị mua bán hòa nhập cộng đồng, thường xuyên tư vấn, tổ chức sinh hoạt nhóm, thuyết phục cảm hóa 321 người, tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 96 người, duy trì 05 mô hình “ phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp ngừa, giảm tác hại về phòng chống HIV trong phòng, chống mại dâm” và 11 mô hình “Điểm tư vấn và chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng”; giúp đỡ 90 lượt người sau cai nghiện, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán trở về làm kinh tế ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Các tình nguyện viên đã phát hiện, thu thập, cung cấp trên 130 thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn dân cư cho cơ quan công an góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh./.

HH