Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 24/03/2017
Ngày 22⁄3⁄2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số 1080⁄LĐTBXH- PCTNXH về việc thực hiện chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc chuyển đổi như sau:

Về tên gọi: Trên cơ sở Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi năm 2008, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, thống nhất sử dụng tên gọi “Cơ sở cai nghiện ma túy”.

Về cách thức thực hiện: thực hiện theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở cai nghiện: thực hiện theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 Về tổ chức hoạt động: Thực hiện theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

Văn bản cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi Trung tâm trong tháng 3/2017 để Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

P.V