Quyết định số 769⁄QĐ- LĐTBXH ngày 8⁄6⁄2015 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào "Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng" Ngày đăng: 09/06/2015
Phát huy vai trò của tình nguyện viên ĐTN trong việc vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội, người dân tích cực tham gia tích cực giúp đỡ người cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 769⁄QĐ- LĐTBXH ngày 8⁄6⁄2015 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”.

Quyết định Download tại đây

Kế hoạch Download tại đây