Hướng dẫn mô hình chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội sang Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện Ngày đăng: 24/06/2015
Thực hiện Quyết định số 2596⁄QĐ-TTg ngày 27⁄12⁄2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết số 98⁄NQ-CP ngày 26⁄12⁄2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, năm 2013 và 2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hà Nội, Sơn La, Nam Định, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thí điểm chuyển Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội sang Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện.

Đúc rút kinh nghiện từ các địa phương trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn mô hình chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội sang Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện. (Hướng dẫn kèm theo)

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương và Hướng dẫn trên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm xây dựng Kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai việc thực hiện chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội sang Cơ sở điều trị tự nguyện để đảm bảo mục tiêu Đề án đề ra.

Chi tiết toàn văn Công văn download tại đây

Chi tiết Hướng dẫn kèm theo download tại đây