Kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Ngày đăng: 15/02/2023
Ngày 14/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg, về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Theo Quyết định, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm (gọi tắt là Ủy ban Quốc gia) được kiện toàn trên cơ sở Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được thành lập theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kiện toàn theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 2083/QĐ-TTg và Quyết định số 1968/QĐ-TTg

Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm; chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm; tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung; chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm. Trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.

Theo Quyết định, thành viên của Ủy ban Quốc gia gồm: Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Chủ tịch là: Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế; Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. 

Ủy ban Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề trách nhiệm người đứng đầu. Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia, cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo; mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Văn phòng Chính phủ là Cơ quan Thường trực chung, giúp Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Bộ Công an là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống ma tuý của Ủy ban Quốc gia.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực vực phòng, chống mại dâm của Ủy ban Quốc gia. 

Bộ Y tế là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống AIDS của Ủy ban Quốc gia.

TM