Đảng ủy Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Ngày đăng: 19/08/2022
Trong 2 ngày 18 và 19/8/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua video ghi hình Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 21-22/7/2022.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Túy, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và toàn bộ đảng viên, công chức người lao động của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Túy cho biết, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ Cục về các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, đồng chí Trần Ngọc Túy yêu cầu đảng viên, công chức, người lao động Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nghiêm túc thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Từng chi bộ, đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các chuyên đề gồm: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt; (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt./.

TM