Thừa Thiên Huế: Phấn đấu 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng Ngày đăng: 24/02/2023
Ngày 15/02/2023,UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về phòng, chống, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phấn đấu: 100% xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma tuý. Tổ chức tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện 80-85% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. 100% người đã hoàn thành cai nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp. 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở Trung tâm và ở cấp huyện, cấp xã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 100% học viên cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được học nghề; 100% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, thông qua việc thực hiện các biện pháp, mô hình đa dạng, toàn diện, liên tục, kết hợp với các biện pháp giảm hại do sử dụng ma tuý và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma tuý.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục: Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về cai nghiện, phòng, chống và kiểm soát ma túy với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng tuyên truyền có chiều sâu và tuyên truyền trực tiếp về phòng, chống ma tuý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, học viên nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng Internet thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên kênh Youtube, Zalo, ứng dụng HueS ...

Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng: Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về: quy trình tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quy định về chế độ chính sách đối với người cai nghiên tại gia đình và cộng đồng,… phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng

Chỉ đạo, hướng dẫn các điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm giúp người sử dụng ma túy, người đang cai nghiện tại cộng đồng và gia đình họ liên hệ được với các dịch vụ y tế và xã hội khi cần thiết nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tập trung: Tiếp tục huy động nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men,… đáp ứng yêu cầu điều trị nghiện tại Cơ sở cai nghiện. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ y bác sỹ, lực lượng bảo vệ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, chữa trị và giáo dục, tư vấn dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện. Tạo môi trường cai nghiện tốt để người nghiện ma túy yên tâm cai nghiện và tự nguyện xin vào cai nghiện. Tăng cường công tác quản lý, thanh, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi tại cơ sở cai nghiện

Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng: Các huyện, thị xã, thành phố cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động, hỗ trợ sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng được hỗ trợ, giúp đỡ sau cai tại nơi cư trú. Phát triển các biện pháp liên kết, phối hợp giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy thuận lợi trong học nghề và lao động sản xuất, giải quyết việc làm

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện: Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội các cấp và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tại Cơ sở cai nghiện. Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong điều trị phục hồi cho người nghiện và người sau cai nghiện./.

Như Ngọc