Công điện của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 10/11/2016
Ngày 9⁄11⁄2016, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công điện về việc tăng cường công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung công điện nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Công điện số 1995⁄CĐ-TTg ngày 07⁄11⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung sau:

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng và triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện trên địa bàn quản lý. Rà soát, sàng lọc và phân loại toàn bộ người nghiện khi tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện, trong đó, cần khẩn trương xác định nơi cư trú, xác định tình trạng nghiện ma túy. Trường hợp xác định được nơi cư trú ổn định hoặc tình trạng chưa nghiện ma túy thì bàn giao về cho gia đình và Ủy ban nhân dân cấp xã để quản lý, giáo dục theo quy định.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, chăm sóc y tế, bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học nghề, lao động trị liệu, tư vấn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các cơ sở cai nghiện. Kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi quá khích, lôi kéo, kích động, gây rối, phá hoại tài sản hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, theo quy định của pháp luật

- Hoàn thiện, sửa đổi các quy chế của địa phương quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đặc biệt là quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy và quy định về xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đúng với quy định của pháp luật.

- Thực hiện chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm soát và cai nghiện trong tình hình mới. Hoàn thành trước ngày 31/12/2016, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về hiểm họa ma túy và chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy tới các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Nhất là tuyên truyền, giáo dục đối với người nghiện ma túy để họ hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và nội quy, quy chế tại các cơ sở cai nghiện ma túy./.