Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1015⁄QĐ-LĐTBXH ngày 29⁄7⁄2016 về chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã Ngày đăng: 29/08/2016
Ngày 29⁄7⁄2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết số 1510⁄QĐ-LĐTBXH về Chương trình hành động của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

Theo đó mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Cải thiện nâng cao mức sống của người có công. Bảo đảm an sinh xã hội; mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; trợ giúp có hiệu quả các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống; nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân, góp phần giữ vũng ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quyết định cũng nêu 7 chỉ tiêu chủ yếu của ngành đến năm 2020.

Trong đó, chỉ tiêu về công tác phòng, chống tệ nạn xã như sau: đến năm 2020, về tỷ lệ được điều trị, cai nghiện đạt được 90%  so với số có hồ sơ quản lý; giảm tỉ lệ điều trị, cai nghiện bắt buộc xuống còn 6%; 75.000 lượt người bán dâm được tiếp cận tối thiểu với một trong các hỗ trợ xã hội (trong đó có hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho 25.000 lượt người).

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu là nâng cao chất lượng công tác cai nghiện và quản lý sau cai; phòng ngừa, giảm phát sinh mới tệ nạn mại dâm, bóc lột tình dục, góp phấn đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Rà soat xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai, phòng chống tệ nạn mại dâm.

Thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị nghiện ma túy, trong đó tăng dần điều trị tại gia đình, cộng đồng, giảm dần cai nghiện bắt buộc tại cơ sở CBGDLĐXH. Tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận với các dịch vụ điều trị nghiện thích hợp tại cộng đồng.

Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; xây dựng, thí điểm các mô hình để từng bước hình thành hệ thống dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng, hỗ trợ người bán dâm trong việc tư vấn tâm lý, pháp lý, khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục; giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp xã hội nhằm tạo điều kiện cho người bán dâm chuyển đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững; xây dựng các mô hình tại cộng đồng nhằm giúp đỡ người bán dâm trong phòng, chống HIV/AIDS và tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm trong đời sống xã hội; phát động và thực hiện phong trào trào toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuội vận động xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; chuyển hóa những xã phường trọng điểm về tệ nạn xã hội thành xã phường giảm cơ bản về TNXH; huy động tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhà trường…, thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền giáo dục, vận động, thanh niên tránh xa ma túy, mại dâm; xây dự lực lượng Đội tình nguyện  ở các xã, phường, thị trấn là tốt công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; hỗ trợ tích cực người bán dâm, người nghiện ma túy, nạn nhân bị mua bán, người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng./.

                                                                                                            CNP