Tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết liên tịch 01⁄2005 Ngày đăng: 03/06/2016
Ngày 02⁄6⁄2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1952⁄LĐTBXH-PCTNXH chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01⁄2005⁄NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTWMTTQVN về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 10 năm triển khai công tác xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm tại các địa phương. Đề xuất khen thưởng những mô hình đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Việc tổng kết được tổ chức từ cấp xã đến Trung ương, qua đó phát hiện, nhân rộng các mô hình làm tốt, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm ở địa phương góp phần phòng ngừa phát sinh tệ nạn xã hội ở ở xã, phường, thị trấn, đồng thời tạo ra phong trào thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Trên cơ sở kết quả tổng kết của các tỉnh, thành phố Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết ở Trung ương vào tháng 10/2016./.

 

Mai Anh