Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế PCMT 26⁄6 Ngày đăng: 01/06/2016
Thực hiện Công văn số 791⁄TTg - KGVX ngày 16⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26⁄6, với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”, Ngày 25⁄5⁄2016, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội ban hành công văn số 255⁄PCTNXH- TT về hướng dẫn tuyên truyền nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế PCMT 26⁄6. Theo đó, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020. Đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng về hiểm họa của tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, Cỏ Mỹ...), cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên).

- Chỉ đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy (bắt buộc, tự nguyện) tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy.

T. M