74% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị, cai nghiện; hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho 15.000 lượt đối tượng bán dâm Ngày đăng: 01/02/2016
Ngày 15⁄01⁄2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 80⁄QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm 2016, trong đó giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện 74% người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị, cai nghiện; giảm tỷ lệ điều trị bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện xuống còn 17%; tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho khoảng 15.000 lượt đối tượng bán dâm, trong đó hỗ tợ vay vốn, tạo việc làm cho 5.000 người. Bên cạnh đó, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện:

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 về tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội cho đến khi các Luật liên quan được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

Tiếp tục đổi mới công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Từng bước chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội thành cơ sở điều trị tự nguyện; triển khai quy hoạch Trung tâm cai nghiện bắt buộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Từng bước xây dựng hình thành mạng lưới các cơ sở điều trị cai nghiện có đủ năng lực triển khai điều trị thay thế nghiện bằng chất Methadone và các phương pháp điều trị khác đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy ở các địa phương. Tăng cường quản lý, tư vấn, trợ giúp người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng chống tái nghiện.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm theo Chỉ  thị số 22/CT- TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay. Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức. Xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội phát triển để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho người bán dâm được dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm ở các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”. Rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân ở cộng đồng, hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, đề xuất các biện pháp, giải pháp tăng cường hỗ trợ tại cộng đồng. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ vay vốn, học nghề, tạo việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, chăm sóc y tế, thông tin…. đối với nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng được tốt hơn.Nhân rộng mô hình xã, phường phòng ngừa ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”; chuyển hóa những xã, phường trọng điểm về tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhà trường… thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên tránh xa ma túy; xây dựng lực lượng tình nguyện viên ở các xã, phường.

Tổ chức thực hiện Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán (Chương trình mục tiêu Hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016- 2020) sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030./.

                                                                                    PV