Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm Ngày đăng: 30/01/2023
Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hội thi và các buổi tuyên truyền về phòng, chống mại dâm lồng ghép vào các cuộc họp khu dân cư được 7.039 cuộc cho 1.422.716 lượt người; phát sóng trên 200 tin bài trên sóng Đài phát thanh, truyền hình của tỉnh; đăng tải 8.530 tin bài về tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, treo, cấp phát 100.000 băng rôn, cụm pa nô, tờ rơi, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại địa bàn các huyện, thành phố; đăng tải 875 tin bài về phòng chống tệ nạn xã hội trên Báo Tuyên Quang,...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang; Đại học Tân Trào, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống mua bán người dưới hình thức sân  khấu hóa cho trên 1.500 học sinh, sinh viên trong khuôn khổ hợp tác dự án “Truyền thông phòng chống mua bán người và di cư trái phép trong học sinh, sinh viên năm học 2021-2022” do Đại sứ quán Anh tài trợ; phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ truyền thông về phòng, chống mại dâm, phòng, chống mua bán người cho trên 160 tuyên truyền viên là cán bộ các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh.  

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc triển khai Chương trình giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng sống vào Chương trình giáo dục chính khoá, ngoại khoá tại các cấp, bậc học của các trường; 463/463 các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh (đạt 100%) ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội trong năm học, đạt tiêu chuẩn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý; mỗi trường học đều có ít nhất 01 khẩu hiệu nội dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, duy trì hòm thư tố giác tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội, đến nay ngành giáo dục đã tổ chức tuyên truyền 225.000 lượt học sinh được giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng sống; 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh không vi phạm pháp luật về tệ nạn mại dâm, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác. 

Sở Tư pháp tổ chức 02 Hội nghị triển khai các Luật được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cho 200 đại biểu; biên soạn 108 tài liệu tuyên truyền gửi đến 16.632 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân; đăng, chia sẻ 1.805 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu, thông tin pháp luật trên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang và Fanpage, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, tiếp cận được 95.950 người, thu hút 4.560 lượt tương tác, chia sẻ trong đó có nội dung về phòng chống mại dâm; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 72 chuyên mục "Phổ biến pháp luật" trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, trong đó, có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên đã tổ chức 5.268 buổi tuyên truyền lồng ghép cho trên 412.000 lượt người tham gia, đăng tải 1.521 tin bài trên trang thông tin điện tử Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có pháp luật về phòng chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phối hợp với các chi hội, chi đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản tại các khu dân cư về đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, xây dựng gia đình, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến nay Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được 3.376 mô hình tự quản, trong đó có 915 mô hình về đảm bảo an ninh trật tự; vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh tại 63/138 lắp đặt camera an ninh tại khu dân cư góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tỉnh.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo cùng cấp tuyên truyền Luật phòng, chống mua bán người, Luật phòng, chống ma tuý; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các văn bản liên quan, các quy định pháp luật về xử phạt hành vi, thủ đoạn xâm hại trẻ em, thông qua các cuộc họp, sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng. Kết quả có trên 120.000 lượt hội viên được tuyên truyền; xây dựng 18 phóng sự, 39 tin, bài, 4 chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống” phát trên sóng truyền hình tỉnh; tổ chức 928 hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị truyền thống nâng cao kỹ năng truyền thông về phòng chống các tệ nạn xã hội cho cán bộ, hội viên cấp cơ sở; thực hiện vốn uỷ thác với các Ngân hàng; Quỹ hỗ trợ phát triển cho 43.007 thành viên/ 44.575 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ là 2.485,2 tỷ đồng; triển khai Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư” với 295 chi hội trưởng tham gia; duy trì 371 Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với 12.443 thành viên tham gia; 08 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 766 thành viên tham gia; 58 mô hình “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội” với 2.514 hội viên tham gia.  

Báo Tuyên Quang, Đài Truyền thanh - Truyền hình và hệ thống thông tin cơ sở đã thường xuyên thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm; tác hại và ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đến đời sống xã hội; phản ánh về thực trạng và các giải pháp, kết quả thực hiện việc ngăn chặn, phòng tránh, qua đó, góp phần không nhỏ làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Trong thời gian tới, các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến quần chúng nhân dân, thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mại dâm, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống mại dâm; xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người bán dâm; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đến toàn xã hội, chú trọng ở các khu công nghiệp, du lịch nơi có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, bài viết truyền thông về tình hình tệ nạn mại dâm; đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng sinh động để thu hút giới trẻ, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng Internet và mạng xã hội; tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao dễ bị lôi kéo vào hoạt động mại dâm như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, người lao động trong các khu công nghiệp về tác hại của tệ nạn mại dâm, pháp luật về phòng, chống mại dâm, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn; tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống mại dâm theo quy định hiện hành. 

M. H