Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm ở Hải Phòng Ngày đăng: 20/12/2022
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm, nâng nhận thức của người dân, góp phần vào việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, trong đó giao Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm, lồng ghép với phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống mua bán người; viết tin bài tuyên truyền thông qua trang Website của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn thành phố.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm cho trên 700 lượt người là thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố, Đội kiểm tra liên ngành 178 các quận, huyện và cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; phát trên 700 tài liệu, trên 3.000 tờ gấp có nội dung tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. Phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội và địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 48 buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 8.915 lượt người; phát 8.915 tài liệu, tờ gấp có nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm, ma túy, mua bán người phục vụ công tác tuyên truyền tại cộng đồng. Viết 58 tin, bài, đưa 30 tin tổng hợp, đăng tải 27 văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên trang website của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, thu hút 26.912 lượt người truy cập; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức sản xuất phóng sự với nội dung: “Một số điểm mới trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022”. 

Sở Tư pháp chú trọng lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm trong việc triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, đăng 03 bài về công tác phòng, chống mại dâm tại Trang thông tin điện tử “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và nhà trường phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai ký kết Quy chế phối hợp với Công an quận, Công an phường trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học nói chung và công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã định hướng các cơ quan báo chí thành phố, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên báo chí, mạng Internet, hệ thống thông tin cơ sở; trong năm 2022, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng giữ vai trò chủ lực trong công tác tuyên truyền với gần 750 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền: Báo Hải Phòng thực hiện tuyên truyền trên 300 tin, bài, ảnh, phóng sự trên tất cả các ấn phẩm; Chuyên đề An ninh Hải Phòng có nhiều tin, bài, ảnh về công tác phòng, chống mại dâm thông qua chuyên mục “ bình yên cuộc sống”; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã có 250 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại chuyên đề “An ninh Hải Phòng”, “Y tế sức khỏe”, “Phụ nữ Việt”... Ngoài ra, hệ thống Đài truyền thanh các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. 

Song song với công tác tuyên truyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Trong năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 110 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở karaoke, cơ sở Massage ... trên địa bàn thành phố, trong đó: kiểm tra 50 cơ sở trong kế hoạch đã được phê duyệt; ngoài ra, các thành viên trong Đoàn đã đề xuất kiểm tra đột xuất tại 60 cơ sở. Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đã lập biên bản chuyển thanh tra chuyên ngành xử phạt 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động với tổng số tiền là 21 triệu đồng nộp Kho bạc Nhà nước. Thông qua việc kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong phòng, chống mại dâm, tăng cường quản lý không để tệ nạn mại dâm xảy ra tại cơ sở, góp phần phòng ngừa tội phạm về mại dâm, tội phạm mua bán người. 

Trong thời gian tới, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm bằng nhiều hình thức đến các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người; chú trọng tuyên tuyền tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về tệ nạn mại dâm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống mại dâm. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 178 thành phố phối hợp chặt chẽ cùng Đội kiểm tra liên ngành 178 các quận, huyện tổ chức kiểm tra liên ngành, xử lý các hành vi vi phạm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, chú trọng địa bàn trọng điểm, khu du lịch nhằm giảm thiểu hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức. Phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa giảm hại trong phòng, chống mại dâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội… 

Ngọc Hà