Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong ngành Ngày đăng: 26/11/2022
Thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở Lao động - TB&XH đã có văn bản chỉ đạo Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Theo đó, Sở LĐTBXH  yêu cầu phòng Lao động -TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh tại các Chương trình, Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, dự báo chính xác tình hình người nghiện ma túy và triển khai các biện pháp phòng ngừa; xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện năm 2023 đảm bảo 100% người nghiện ma túy được thực hiện các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và các mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai trên địa bàn; đề xuất duy trì, nhân rộng đối với mô hình hoạt động hiệu quả hoặc chấm dứt hoạt động đối với mô hình hoạt động không hiệu quả. Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, ma túy tại địa phương. Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 20/5/2022 về thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai  nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14, Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật liên quan. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc rà soát, thống kê số liệu người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn để lập hồ sơ quản lý, phòng ngừa, tiếp nhận đăng ký và áp dụng các biện pháp, hình thức giáo dục, cai nghiện phù hợp cho từng đối tượng. Phân tích, dự báo tình hình người nghiện; chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2023 và dự toán đầy đủ kinh phí năm 2023 để thực hiện công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Phối hợp với các ngành Y tế, Tư pháp, Công an, chính quyền địa phương và Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức tốt việc rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý, ra quyết định và đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; nâng cao hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Phối hợp hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ tạo việc làm, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lầm lỗi, tù tha, sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng…

Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh tổ chức tốt công tác tiếp nhận người vào cai nghiện và các hoạt động cai nghiện ma túy tại Cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho cán bộ, viên chức, người lao động, người cai nghiện tại Cơ sở và thân nhân của người cai nghiện.

Chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an địa phương, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở; tăng cường các biện pháp quản lý học viên, chống trốn, chống gây rối tập thể, phòng chống cháy nổ, chống thẩm lậu ma túy và các chất kích thích vào Cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại Cơ sở; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.  

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán; xây dựng phương án phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương nơi trú đóng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023./.

Nguyễn Nhuần