Đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Ngày đăng: 09/09/2015
Ngày 8⁄9⁄2015, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 3584⁄LĐTBXH- PCTNXH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị quyết số 77⁄2014⁄QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết: download tại đây

Chi tiết tại đây