Công văn số 5820⁄VPCP-KGVX về đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Ngày đăng: 24/07/2015
Ngày 24⁄7⁄2015 Văn phòng Chính phủ có công văn số 5820⁄VPCP-KGVX về đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Toàn văn công văn: Download tại đây