Đánh giá công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011 - 2015 Ngày đăng: 19/06/2015
Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Công văn số 17⁄PCAIDSMTMD ngày 02⁄02⁄2015) về nội dung đánh giá 5 năm (2011 – 2015) thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Fax: 0438267099, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: chinhsachcainghien@gmail.com), số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 5/8/2015 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Chi tiết download tại đây

                                Đề cương Đánh giá tình hình

                                Phụ lục Công văn 2328