Đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV⁄AIDS Ngày đăng: 19/06/2014
Ngày 18⁄6⁄2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 234⁄TB- VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Quốc gia. Bản tin PCTNXH trích đăng nội dung của Thông báo. Tiêu đề là của Bản tin.

1. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia (Thông báo số 206/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ). Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia.

Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, các Bộ khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm của bộ mình, đối với các Thông tư liên bộ, báo cáo Phó Thủ tướng cho ý kiến để ban hành sớm.

Công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài cần đổi mới phương thức chỉ đạo, cách làm, theo hướng phòng ngừa là chính. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường phối hợp, kiểm tra, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở và tạo chuyển biến từ cơ sở, tăng cường huy động các tổ chức xã hội tham gia, đẩy mạnh xã hội hóa; Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương:

- Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là Hội cựu chiến binh để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch tổng rà soát người nghiện ma túy, bảo đảm số liệu chính xác, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thống kê trong tháng 11 năm 2014.

- Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc không tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 95-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Ban Bí thư.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan:

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, phê duyệt Đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020, tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2014.

- Tổng hợp, cân đối nhu cầu người nghiện ma túy điều trị methadone của các địa phương, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xem xét, phê duyệt trong tháng 6 năm 2014 về Kế hoạch điều trị Methadone năm 2014 và năm 2015 cho hơn 80.000 người nghiện ma túy.

- Bảo đảm nguồn thuốc Methadone cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các địa phương; đẩy mạnh việc thí điểm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ điều trị nghiện bằng các loại thuốc khác như Cedemex...; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế cung ứng thuốc ARV nhằm tăng khả năng tiếp cận với thuốc của bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch quy định khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan:

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020, tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2014.

- Đánh giá Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011- 2015; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Chuyên đề đổi mới công tác phòng, chống mại dâm trong tháng 8 năm 2014.

- Xây dựng, trình phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện bắt buộc trước 31 tháng 12 năm 2014; Khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đẩy mạnh việc lồng ghép tuyên truyền trong nhân dân, trong trường học, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, nhất là qua mạng internet với các hình ảnh và nội dung phù hợp, dễ nhớ để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020.

- Tổng hợp kế hoạch và cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển cho các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, HIV/AIDS; hỗ trợ đầu tư nâng cấp sửa chữa các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

- Huy động các nguồn vốn ODA cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực phòng, chống AIDS ma tuý, mại dâm.

7. Bộ Tài chính:

- Phối hợp với các Bộ liên quan ban hành Thông tư liên tịch quy định khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hướng dẫn các địa phương tăng cường huy động các nguồn lực cho các hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS, đặc biệt là nguồn xã hội hóa.

- Bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS theo quy định, cân đối nguồn và cơ cấu chi trong Chương trình mục tiêu Quốc gia bảo đảm hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

8. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hướng hoàn thiện các chế tài xử lý hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề xuất dự án sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý các dịch vụ kinh doanh dễ bị lợi dụng để sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm như vũ trường, nhà nghỉ, nơi vui chơi giải trí.

10. Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng thay thế.

12. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng biên phòng, cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biển, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển... kịp thời phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy.

13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phối hợp tổng rà soát người nghiện ma túy trên địa bàn; xây dựng, phê duyệt Đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; xây dựng, phê duyệt Kế hoạch hoặc phương án, lộ trình triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 (hoàn thành trong năm 2014). Thực hiện điều trị Methadone cho người nghiện ma túy theo chỉ tiêu Trung ương giao. Kịp thời phản ánh các khó khăn, kiến nghị, đề xuất đến các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban Quốc gia để giải quyết, tháo gỡ.

14. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án trọng điểm về ma túy; phối hợp với các cơ quan liên quan đưa người vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật

15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế và toàn thể nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia vào công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

16. Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam làm thành viên Ủy ban Quốc gia để phát huy vai trò và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan này trong công tác tuyên truyền về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.