Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội Ngày đăng: 05/04/2019
Ngày 15⁄3⁄2019, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 313⁄QĐ- LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Theo đó, có 3 danh mục thủ tục hành chính cấp trung ương được sửa đổi, đơn giản hóa gồm: Cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện; Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện; Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

Đồng thời, quyết định quy định danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh và thủ tục hành chính cấp xã.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh được bãi bỏ gồm: Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Thủ tục hành chính cấp xã được bãi bỏ gồm: Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM