Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 20/11/2018
Ngày 6⁄11⁄2018, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1541⁄QĐ- LĐTBXH ban hành Danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy. Theo đó, Danh mục bao gồm các trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện được chia thành các nhóm: thiết bị y tế; thiết bị thông dụng; thiết bị phục vụ sinh hoạt cho học viên; thiết bị phục vụ tư vấn, giáo dục cho học viên; thiết bị phục hồi sức khỏe; thiết bị dạy nghề; thiết bị công cụ hỗ trợ, quản lý học viên.

Căn cứ vào Danh mục này, các địa phương lập kế hoạch dự toán ngân sách, mua sắm, bổ sung trang thiết bị, phương tiện của cơ sở cai nghiện ma túy hàng năm từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016- 2020.

Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo phân cấp của địa phương phê duyệt chủ trương mua sắm, bổ sung trang thiết bị, phương tiện cần thiết ngoài danh mục này để phù hợp với thực tiễn của địa phương theo quy định của Luật ngân sách.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Download Quyết định tại đây.

TM