Báo cáo số liệu về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý Ngày đăng: 02/07/2014
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, VPCP đề nghị các Bộ: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch đầu tư, Tài chính nghiên cứu, báo cáo tổng hợp số liệu về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý đến thời điểm 15⁄9⁄2014.

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan và địa phương báo cáo về tình hình nhiễm HIV/AIDS bao gồm số người nhiễm HIV, số bệnh nhân chuyển sang AIDS, số người tử vong do AIDS…Đồng thời đánh giá tác động về mặt kinh tế, xã hội do HIV/AIDS gây ra; kết quả triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đó có đánh giá tác động, hiệu quả của các biện pháp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan và địa phương báo cáo tình hình tệ nạn ma tuý bao gồm số người nghiện, số người cai nghiện, số Cơ sở cai nghiện bắt buộc…; đánh giá tác động về mặt kinh tế, xã hội do nghiện ma tuý gây ra; kết quả hoạt động cai nghiện, quản lý sau cai, trong đó có đánh giá tác động, hiệu quả công tác cai nghiện tại Trung tâm.

Báo cáo phải nêu rõ kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; kinh phí cho công tác cai nghiện ma tuý, trong đó có thống kê số liệu kinh phí từ năm 2011 đến nay, nhu cầu kinh phí đến năm 2020 cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và đổi mới công tác cai nghiện; nêu những kiến nghị, đề xuất để công tác phòng, chống HIV/AIDS, cai nghiện đạt hiệu quả hơn.

Báo cáo được gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/9/2014.