Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của Cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 25/05/2018
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức biên chế của Cơ sở cai nghiện ma túy ( thay thế Thông tư số 21⁄2008⁄TTLT-BLĐTBXH-BNV).

Theo Dự thảo Thông tư mới, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý Cơ sở cai nghiện ma túy công lập căn cứ chức năng nhiệm vụ, số lượng học viên và số lượng công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở để quy định cơ cấu tổ chức các phòng, ban, khu, đội phù hợp với tính chất, đặc thù của lĩnh vực cai nghiện ma túy.

Cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy, gồm: Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy (Giám đốc và các Phó giám đốc); Theo nhóm công việc, gồm: Điều trị, cai nghiện - Phục hồi sức khoẻ;  Trị liệu, tâm lý - Hành vi;  Dạy nghề - Hoà nhập cộng đồng; Tổ chức - Hành chính - Kế toán; Quản lý học viên. (Các phòng, khu, đội, tổ có thể có tên gọi khác do cấp có thẩm quyền quyết định).

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng phương án tổ chức cụ thể về số lượng và tên gọi các phòng, ban, khu, đội thuộc cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Về khung vị trí việc làm của Cơ sở cai nghiện ma túy, gồm:

- Nhóm vị trí quản lý, điều hành, (gồm: Giám đốc: 1 người; Phó Giám đốc: không quá 3 người; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng).

- Nhóm vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ (gồm: Y tế; Tâm lí; Công tác xã hội; Dạy nghề; Quản lí học viên);

- Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (gồm: Kế toán, Văn thư, Thủ quỹ; Hành chính, Tổng hợp, Quản trị, Hậu cần; Lái xe, Bảo vệ).

Mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có 01 Trưởng phòng, không quá 2 Phó Trưởng phòng và các nhân viên. Số lượng nhân viên của mỗi phòng nghiệp vụ được xác định theo vị trí công tác và khối lượng công việc thực tế phải đảm nhiệm (Trường hợp Phòng được chia thành các Đội, mỗi Đội gồm có Đội trưởng, không quá 2 Phó Đội trưởng và các nhân viên).

Về định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy được xác định theo đặc điểm, quy mô và số lượng học viên quản lý như sau: Cơ sở cai nghiện ma túy có dưới 100 học viên, định mức tối thiểu 20 biên chế; Cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 học viên đến dưới 500 học viên, định mức 1 biên chế quản lý 5 - 6 học viên; Cơ sở cai nghiện có từ 500 học viên trở lên, định mức 1 biên chế quản lý tối đa không quá 8 học viên.

Cơ sở cai nghiện ma túy có thêm chức năng điều trị ngoại trú nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế điều trị cho 50 bệnh nhân trở lên, thì được xác định thêm 5 biên chế làm việc toàn bộ thời gian để khám và điều trị, quản lý và cấp pháp thuốc, tư vấn, xét nghiệm. Cơ sở cai nghiện ma túy có điểm vệ tinh thì được xác định thêm 2 biên chế để tư vấn, trực tiếp khám và điều trị.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các tỉnh, thành phố về Dự thảo Thông tư. Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi cục PCTNXH và Cơ sở cai nghiện ma túy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đóng góp ý kiến và tổng hợp gửi văn bản về Cục PCTNXH để hoàn thiện và ban hành./.

N.C