Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất Ngày đăng: 23/05/2018
Ngày 15⁄5⁄2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 73⁄2018⁄NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Theo đó, Nghị định này ban hành 04 danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Bao gồm 46 chất.

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bao gồm 398 chất.

Danh mục III: Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bao gồm 71 chất.

Danh mục IV: Các tiền chất. Bao gồm 44 chất.

Các tiền chất sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Công an quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. Các tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018./.

TM