Ban hành quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Ngày đăng: 28/07/2022
Ngày 18/7/2022 tại Hà Nội, Lãnh đạo các Bộ: Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Theo đó, mục đích của việc ban hành quy chế phối hợp là tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các Bộ đối với công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ lấy nạn nhân làm trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các Bộ trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa các Bộ và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện công tác này.

Nguyên tắc phối hợp là bảo đảm thống nhất, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan. Phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất, triển khai các hoạt động phối hợp. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan.

Nội dung và trách nhiệm của các cơ quan tham gia quy chế phối hợp bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Truyền thông nâng cao nhận thức. Đào tạo bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân; tiếp nhận nạn nhân bị mua bán. Bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân thích của họ. Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Kiểm tra, thực hiện các biện pháp tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Thống kê, báo cáo về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bộ Công an giao Văn phòng Bộ; Bộ Quốc phòng giao Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; Bộ Ngoại giao giao Cục Lãnh sự làm đơn vị đầu mối thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các đơn được giao cử cán bộ đầu mối; cung cấp số điện thoại, email liên hệ trong thực hiện các hoạt động phối hợp tại Quy chế này.

Các Bộ giao đơn vị đầu mối luân phiên chủ trì, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ để báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Các Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành, cơ quan liên quan căn cứ Quy chế phối hợp này nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hoặc Chương trình phối hợp giữa các Sở, ngành có liên quan trong công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân hoặc trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chi tiết văn bản tại đây:  /App_File/userfiles/files/Quy chế phối hợp 4 Bộ.pdf