Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Ngày đăng: 10/05/2021
Ngày 5⁄5⁄2021, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 525⁄QĐ- LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Mục đích của Kế hoạch là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng; giảm nguy cơ bị mua bán và tăng cường kỹ năng phòng tránh bị mua bán trở lại; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đảm bảo sự bình đẳng và tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng bền vững.

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp đưa ra để thực hiện kế hoạch là: (1) Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về.

(2) Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam cũng như các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

(3) Củng cố, phát triển hệ thống các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đảm bảo tính sẵn có, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân.

(4) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân. (5) Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội; giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác. (6) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân. (7) Hợp tác quốc tế trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. (8) Tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp chung trong dự toán của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương; xây dựng báo cáo chung trình Bộ và báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Download văn bản tại đây: 

/App_File/userfiles/files/QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH.pdf

/App_File/userfiles/files/QUYẾT ĐỊNH.docx

/App_File/userfiles/files/KẾ HOẠCH HỖ TRỢ NẠN NHÂN GIAI ĐOẠN 2021-2025.docx