Hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361⁄QĐ-TTg ngày 07⁄3⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ Ngày đăng: 17/06/2020
Ngày 5⁄6⁄2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 629⁄QĐ- LĐTBXH ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361⁄QĐ-TTg ngày 07⁄3⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích của Kế hoạch là tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp trong Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung, giải pháp, biện pháp mới về phòng, chống mại dâm trong giai đoạn 2021-2025.

Nội dung tổng kết bao gồm: Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, tập trung vào các nội dung kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Chương trình tại Bộ, ngành, địa phương (các văn bản chỉ đạo: quyết định, chỉ thị, kế hoạch...); công tác phối hợp liên ngành để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống mại dâm sau 05 năm thực hiện Chương trình. Kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm. Công tác kiểm tra, thanh tra, đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mại dâm. Kết quả thực hiện các mô hình thí điểm hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm tại cộng đồng. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện thí điểm các mô hình này ở địa phương; bài học kinh nghiệm, những đóng góp về chính sách qua thực tiễn thí điểm tại địa phương. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mại dâm. Tập trung vào kết quả, những bất cập, hạn chế của pháp luật về phòng, chống mại dâm. Tập trung xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống mại dâm chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, định hướng xây dựng. Việc quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả hợp tác quốc tế về phòng, chống mại dâm, đánh giá tác động của mại dâm trong phát triển kinh tế - xã hội, học tập, áp dụng các mô hình hiệu quả của quốc tế trong phòng ngừa mại dâm, đặc biệt là mại dâm trẻ em. Những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm.

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Chương trình chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết Chương trình.

Dowload văn bản tại đây. /App_File/userfiles/files/Quyết định ban hành Kế hoạch Tổng kết phòng, chống mại dâm.pdf