Hướng dẫn tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 Ngày đăng: 17/06/2020
Ngày 9⁄6⁄2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 646⁄QĐ- LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 – 2020.

Mục đích của Kế hoạch là tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020; nội dung đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về  cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy cho giai đoạn 2021-2025.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2020.

Dowload văn bản tại đây.

/App_File/userfiles/files/Quyết định 646_QĐ_LĐTBXH.pdf

/App_File/userfiles/files/Ke hoach tong ket 5 nam CNMT_ 01_6_2020.doc

/App_File/userfiles/files/Đề cương báo cáo (25_5_2020).doc

/App_File/userfiles/files/Phụ lục (kem theo De cuong báo cao ngay 25_5_2020).xlsx