Hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” Ngày đăng: 17/06/2020
Ngày 4⁄6⁄2020, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 623⁄QĐ- LĐTBXH về việc Ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546⁄QĐ-TTg ngày 31⁄12⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” tại các Bộ, ngành có liên quan và địa phương, trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, đề xuất các nội dung, giải pháp giai đoạn 2021-2025.

Hình thức tổng kết Đề án, tại địa phương, căn cứ vào điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hoặc giao cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an cấp tỉnh và các Sở, ngành có liên quan tổ chức. Xây dựng báo cáo “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan.

Tại Trung ương, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo tổng kết và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025.

Dowload văn bản tại đây. /App_File/userfiles/files/Quyết định phê duyệt Kế hoạch Tổng kết Đề án 3.pdf

/App_File/userfiles/files/Phụ lục 1.docx

/App_File/userfiles/files/Phụ lục 2.docx

/App_File/userfiles/files/Phụ lục 3.docx

/App_File/userfiles/files/Phụ lục 4.docx