Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 Ngày đăng: 02/06/2020
Ngày 1⁄6⁄2020, Cục phòng, chống tệ nạn xã hội ban hành văn bản số 206⁄PCTNXH-HTNNTT về hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020. Theo đó, thực hiện Công văn số 625⁄TTg-KGVX ngày 27⁄5⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26⁄6 với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, trọng tâm là Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành; học sinh, sinh viên và nhóm người có nguy cơ cao, người lao động đi làm ăn xa nhà, công nhân các khu công nghiệp để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của tệ nạn ma túy và kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới.

- Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ, học viên trong Cơ sở; xây dựng, kẻ vẽ pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền gắn với chủ đề của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tăng cường các hoạt động tư vấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy gửi về Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trước ngày 05/7/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Download văn bản tại đây  /App_File/userfiles/files/Công văn hướng dẫn Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.pdf

TM