Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy Ngày đăng: 25/02/2020
Ngày 21⁄2⁄2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 291⁄QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT⁄TW ngày 16⁄8⁄2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng và Chính phủ, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống ma tuý của Chính phủ các giai đoạn.

Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý theo khả năng, điều kiện kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá ở những lĩnh vực phù hợp.

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài vào nội địa; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma tuý.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma tuý trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất, mua bán các chất ma tuý trong nội địa. Quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...

Rà soát, thống kê chính xác, thường xuyên, lập danh sách cụ thể người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma tuý, lạm dụng ma tuý nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức cai nghiện để kiềm chế ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma tuý.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống ma tuý; sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma tuý và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn công tác phòng, chống ma tuý ở Việt Nam.

Ngoài ra, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý về tổ chức, biên chế, trang thiết bị. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma tuý.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Trong đó, giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác cai nghiện; tháo gỡ kịp thời trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định, đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tổ chức giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

 Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

TM

|